Jaarcijfers Muziekschool
Amsterdam Noord

Amsterdam Noord

Zie op deze pagina een overzicht van de balans, exploitatierekening en bereikcijfers over 2021 van Muziekschool Amsterdam Noord. 

Balans per 31 december 2021

Na bestemming som van baten en lasten.

Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.
ACTIVA (in €) 31 december 2021 31 december 2020
Vaste activa
Materiële vaste activa 48.065 72.299
48.065 72.299
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 274.152 248.938
Liquide middelen 1.133.742 1.340.161
1.407.894 1.589.099
Totaal activa 1.455.959 1.661.398
PASSIVA (in €) 31 december 2021 31 december 2020
Reserves
Algemene reserve 217.854 219.226
Bestemmingsreserve activa 47.325 47.325
Weerstandsreserve 207.755 216.552
Automatiseringsreserve 24.974 24.974
497.908 508.077
Voorziening 248.514 228.514
Kortlopende schulden 709.537 924.807
Totaal passiva 1.455.959 1.661.398

Exploitatierekening over 2021

Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.

BATEN (in €) Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
Directe opbrengsten publieksinkomsten 495.122 498.688 534.072
Indirecte opbrengsten 53.936 43.639 46.676
549.058 542.327 580.748
Subsidies 1.102.812 1.120.312 1.144.932
1.102.812 1.120.312 1.144.932
Totaal baten 1.651.870 1.662.639 1.725.680
LASTEN (in €) Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
Personeelskosten 1.060.993 1.110.500 1.095.532
Afschrijvingen 33.313 29.000 45.336
Overige bedrijfskosten 567.733 523.139 524.919
Totaal lasten 1.662.039 1.662.639 1.665.787
Saldo uit gewone bedrijfsvoering (10.169) - 59.893
Exploitatieresultaat (10.169) - 59.893
De som van baten en lasten is als volgt toegedeeld: 2021 2020
Algemene reserve (1.372) 28.035
Weerstandsreserve (8.797) 33.492
Bestemmingsreserve activa - 1.239
Automatiseringsreserve - (2.873)
(10.169) 59.893

Bereikcijfers

Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.

Bereik binnenschoolse en naschoolse activiteiten
Leerlingen primair onderwijs en S(V)O 7615
Leerlingen v(mb)o 53
Scholen voor primair onderwijs en S(V)O 29
Groepen primair onderwijs 295
Scholen voor v(mb)o 3
Bereik aantal deelnemers buitenschoolse activiteiten
Algemene muzikale vorming 48
Instrumentale en vocale les 701
Ensembles/orkest/bands/koren/musicalklas/muziekclubs 225
Korte cursussen 248
Ballet 91
Totaal buitenschoolse activiteiten 1313

Lees wat we nog meer doen