Jaarcijfers Muziekschool
Amsterdam Noord

Amsterdam Noord

Zie op deze pagina een overzicht van de balans, exploitatierekening en bereikcijfers over 2022 van Muziekschool Amsterdam Noord. 

Balans per 31 december 2022

Na bestemming som van baten en lasten.

Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.
ACTIVA (in €) 31 december 2022 31 december 2021
Vaste activa
Materiële vaste activa 270.781 48.065
270.781 48.065
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 230.658 274.152
Liquide middelen 831.201 1.133.742
1.061.859 1.407.894
Totaal activa 1.332.640 1.455.959
PASSIVA (in €) 31 december 2022 31 december 2021
Reserves
Algemene reserve 227.453 217.854
Bestemmingsreserve activa 47.325 47.325
Weerstandsreserve 207.755 207.755
Automatiseringsreserve 24.974 24.974
507.507 497.908
Voorziening 249.495 248.514
Kortlopende schulden 575.638 709.537
Totaal passiva 1.332.640 1.455.959

Exploitatierekening over 2022

Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.

BATEN (in €) Realisatie 2022 Begroting 2022 Realisatie 2021
Directe opbrengsten publieksinkomsten 576.195 509.658 495.122
Indirecte opbrengsten 77.624 44.350 53.936
653.819 554.008 549.058
Subsidies 1.155.020 1.098.842 1.102.812
1.155.020 1.098.842 1.102.812
Totaal baten 1.808.839 1.652.850 1.651.870
LASTEN (in €) Realisatie 2022 Begroting 2022 Realisatie 2021
Personeelskosten 1.162.252 1.052.000 1.060.993
Afschrijvingen 25.419 27.000 33.313
Overige bedrijfskosten 611.569 573.850 567.733
Totaal lasten 1.799.240 1.652.850 1.662.039
Saldo uit gewone bedrijfsvoering 9.599 - (10.169)
Exploitatieresultaat 9.599 - (10.169)
De som van baten en lasten is als volgt toegedeeld: 2022 2021
Algemene reserve 9.599 (1.372)
Weerstandsreserve - (8.797)
Bestemmingsreserve activa - -
Automatiseringsreserve - -
9.599 (10.169)

Bereikcijfers

Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.

Bereik binnenschoolse en naschoolse activiteiten
Leerlingen primair onderwijs en S(V)O 7.109
Leerlingen v(mb)o 60
Scholen voor primair onderwijs en S(V)O 29
Groepen primair onderwijs 300
Scholen voor v(mb)o 3
Bereik aantal deelnemers buitenschoolse activiteiten
Algemene muzikale vorming 27
Instrumentale en vocale les 783
Ensembles/orkest/bands/koren/musicalklas/muziekclubs 294
Korte cursussen 378
Ballet 102
Totaal buitenschoolse activiteiten 1.584

Lees wat we nog meer doen