Jaarcijfers Muziekschool
Amsterdam

Muziekschool Amsterdam

Zie op deze pagina een overzicht van de balans, exploitatierekening en bereikcijfers over 2021 van Muziekschool Amsterdam. 

Balans per 31 december 2021

Na bestemming som van baten en lasten.

Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.

ACTIVA (in €) 31 december 2021 31 december 2020
Vaste activa
Immateriële vaste activa 69.673 91.825
Materiële vaste activa 324.438 386.367
394.111 478.192
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 928.128 834.689
Liquide middelen 1.672.806 1.221.101
2.600.934 2.055.790
Totaal activa 2.995.045 2.533.982
PASSIVA (in €) 31 december 2021 31 december 2020
Reserves
Algemene reserve 25.234 32.640
Bestemmingsreserve activa en automatisering 456.950 523.322
Bestemmingsreserve Sponsoren en Legaten 30.000 -
512.184 555.962
Voorziening 1.042.817 901.949
Langlopende schulden 25.334 31.667
Kortlopende schulden 1.414.710 1.044.404
Totaal passiva 2.995.045 2.533.982

Exploitatierekening over 2021

Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.

BATEN (in €) Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
Directe opbrengsten publieksinkomsten 1.364.595 1.536.000 1.477.279
Indirecte opbrengsten 69.729 135.000 110.064
1.434.324 1.671.000 1.587.343
Subsidies 3.761.793 3.778.794 3.707.735
3.761.793 3.778.794 3.707.735
Totaal baten 5.196.117 5.449.794 5.295.078
LASTEN (in €) Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
Personeelskosten 4.036.805 4.172.233 4.049.328
Afschrijvingen 149.317 142.850 161.634
Overige bedrijfskosten 1.053.773 1.202.711 1.094.571
Totaal lasten 5.239.895 5.517.794 5.305.533
Saldo uit gewone bedrijfsvoering (43.778) (68.000) (10.455)
Exploitatieresultaat (43.778) (68.000) (10.455)
De som van baten en lasten is als volgt toegedeeld: 2021 2020
Algemene reserve (73.778) (4.874)
Bestemmingsreserve activa en automatisering - (5.581)
Bestemmingsreserve Sponsoren en Legaten 30.000
(43.778) (10.455)

Bereikcijfers

Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.

Bereik buitenschoolse activiteiten Begroting aantal leerlingen 2021 Realisatie aantal leerlingen 2021 Contactmomenten 2021 (*) Contacturen 2021 (*)
Basiscursussen 500 347 13.186 11.104
Instrumentale lessen 2.600 2.022 76.836 56.111
Ensembles/koren/orkesten 400 304 11.552 11.248
Korte cursussen 1.090 1.865 416 416
4.590 4.538 101.990 78.879
Bereik buitenschoolse activiteiten Begroting aantal leerlingen 2020 Realisatie aantal leerlingen 2020 Contactmomenten 2020 (*) Contacturen 2020 (*)
Basiscursussen 400 509 8.144 8.114
Instrumentale lessen 2.300 2.738 101.306 75.980
Ensembles/koren/orkesten 415 352 13.024 13.024
Korte cursussen 335 1.199 4.796 4.796
3.450 4.798 127.270 101.944
Bereik binnenschoolse activiteiten Begroot 2021 Gerealiseerd 2021
Scholen 120 123
Groepen 1.463 1.586
Leerlingen 36.575 38.397

(*) Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke uitval op basis van de coronacrisis. De berekening is gemaakt op basis van historisch gebruikte kerngetallen.

Lees wat we nog meer doen