Jaarcijfers Muziekschool
Amsterdam

Muziekschool Amsterdam

Zie op deze pagina een overzicht van de balans, exploitatierekening en bereikcijfers over 2022 van Muziekschool Amsterdam.

Balans per 31 december 2022

Na bestemming som van baten en lasten.

Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.

ACTIVA (in €) 31 december 2022 31 december 2021
Vaste activa
Immateriële vaste activa 47.283 69.673
Materiële vaste activa 292.981 324.438
340.264 394.111
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 1.017.512 928.128
Liquide middelen 1.496.627 1.672.806
2.514.139 2.600.934
Totaal activa 2.854.403 2.995.045
PASSIVA (in €) 31 december 2022 31 december 2021
Reserves
Algemene reserve 25.393 25.234
Bestemmingsreserve activa en automatisering 456.950 456.950
Bestemmingsreserve Sponsoren en Legaten 57.800 30.000
540.143 512.184
Voorziening 1.001.577 1.042.817
Langlopende schulden 19.000 25.334
Kortlopende schulden 1.293.683 1.414.710
Totaal passiva 2.854.403 2.995.045

Exploitatierekening over 2022

Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.

BATEN (in €) Realisatie 2022 Begroting 2022 Realisatie 2021
Directe opbrengsten publieksinkomsten 1.608.986 1.642.000 1.364.595
Indirecte opbrengsten 158.129 140.000 69.729
1.767.115 1.782.000 1.434.324
Subsidies 3.852.229 3.784.725 3.761.793
3.852.229 3.784.725 3.761.793
Totaal baten 5.619.344 5.566.725 5.196.117
LASTEN (in €) Realisatie 2022 Begroting 2022 Realisatie 2021
Personeelskosten 4.208.830 4.223.975 4.036.805
Afschrijvingen 125.580 137.850 149.317
Overige bedrijfskosten 1.256.975 1.204.900 1.053.773
Totaal lasten 5.591.385 5.566.725 5.239.895
Saldo uit gewone bedrijfsvoering 27.959 - (43.778)
Exploitatieresultaat 27.959 - (43.778)
De som van baten en lasten is als volgt toegedeeld: 2022 2021
Algemene reserve 159 (73.778)
Bestemmingsreserve Sponsoren en Legaten 27.800 30.000
27.959 (43.778)

Bereikcijfers

Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.

Bereik buitenschoolse activiteiten Begroting aantal leerlingen 2022 Realisatie aantal leerlingen 2022 (*) Contactmomenten 2022 Contacturen 2022
Basiscursussen 500 381 14.812 11.035
Instrumentale lessen 2.600 2.001 70.640 54.880
Ensembles/koren/orkesten 400 352 13.677 10.189
Korte cursussen 1.090 1.842 13.307 8.717
Cultuurcoach - 1.004 21.769 21.769
4.590 5.579 134.204 106.590
Bereik buitenschoolse activiteiten Begroting aantal leerlingen 2021 Realisatie aantal leerlingen 2021 (*) Contactmomenten 2021 Contacturen 2021
Basiscursussen 500 347 13.186 11.104
Instrumentale lessen 2.600 2.022 76.836 56.111
Ensembles/koren/orkesten 400 304 11.552 11.248
Korte cursussen 1.090 1.865 (**) 7.416 (**) 7.416
4.590 4.538 101.990 78.879
Bereik binnenschoolse activiteiten Begroot 2022 Gerealiseerd 2022
Scholen 120 116
Groepen 1.463 1.427
Leerlingen 36.575 35.675

(*) Hierbij is ieder kind 1 maal meegeteld ondanks dat kinderen vaak deelnemen aan meerdere cursussen.
(**) In de jaarrekening 2021 is per abuis een cijfer weggevallen, in dit overzicht is dat hersteld (7.416 ipv 416).

Lees wat we nog meer doen